Kişisel Verilerin Korunmasi Gizlilik Sözleşmesi

 

Gizlilik Sözleşmesi taraflar arasında yürütülen proje ya da paylaşılan iş konusu ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği net olarak belirtilen bilgi ve belgenin, bilgi sahibinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü şahısa açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir. Bu nedenden sebep hangi belge ve bilgilerin gizli olduğu ve bu gizli bilgilerin ne kadar süre ile gizli tutulacağı sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Gizlilik Sözleşmesi,
Meşrutiyet Cad. Karanfil Sok. 12/13 Çankaya-Ankara adresinde mukim ……………………………………………………………………………….. (şirket)
(işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Gizli Bilgiyi Veren” olarak anılacaktır)
ile _____________________________________________________________ adresinde
mukim ___________________ Vergi Dairesine kayıtlı _________________ Vergi Numaralı
______________ irtibat numaralı __________________________________ (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Gizli Bilgiyi Alan” olarak anılacaktır) arasında imza altına alınmıştır.
Gizli Bilgiyi Veren ve Gizli Bilgiyi Alan işbu sözleşmede ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
GİRİŞ:
Gizli Bilgiyi Veren, Gizli Bilgiyi Alan tarafından yerine getirilecek hizmetler ve/veya tedarik edilecek ürünler (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “İş” olarak anılacaktır) ile ilgili tamamı gizli nitelikte olan (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel, ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları, ticari marka, ticari sır, reklam ve pazarlama planları, ürün planları, üretim bilgileri, teknik planlar, ve bunları içeren her türlü yazılı bilgi, belge, yazılım, sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan yazılı olan ve olmayan bilgiler ve/veya Gizli Bilgiyi Veren tarafından, Gizli Bilgiyi Alan’a verilebilecek cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması, tesis ziyareti sırasında görsel olarak edinilen yahut üretim veya ürün incelemesi sureti ile edinilebilecek bilgiler ile tarafların faaliyet gösterdikleri mevcut iştigal sahalarında genellikle gizli olarak kabul edilen bilgiler, tüm ticari, finansal, teknik, operasyonel ve benzer bilgi, veri ve belgeler çizimler, parça çizimleri, skeçler, parça örnekleri, kalıplar, numuneler, taslak resimler, parça listesi, mühendislik bilgisi, üretim bilgisi, performans bilgisi, CAD Data, plan, dizayn, tasarım, spesifikasyon, ölçü, formül, araştırma ve test sonuçları ve benzeri diğer bilgileri (bundan sonra kısaca “Bilgiler” olarak anılacaktır) basılı, sözlü, görsel ve/veya elektronik ortamlarda Gizli Bilgiyi Alan’a vermiş ya da verecektir. basılı, sözlü, görsel ve/veya elektronik ortamlarda Gizli Bilgiyi Alan’a vermiş ya da verecektir.
Bu çerçevede Taraflar, Gizli Bilgiyi Veren tarafından Gizli Bilgiyi Alan’a verilmiş /verilecek Bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

1. Bu sözleşme çerçevesinde, Gizli Bilgiyi Veren tarafından Gizli Bilgiyi Alan’a (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yazılı, sözlü, basılı, görsel ya da elektronik ortamda ifşa edilen Bilgiler’in tamamı ve İş, ticari nitelikte olup gizli bilgi mahiyetindedir.
2. Gizli Bilgiyi Alan, İş’in ve Bilgiler’in gizli bilgi olarak saklanmasını, gizliliğinin mutlak surette korunmasını ve aksi yazılı olarak Gizi Bilgiyi Veren tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa edilmemesini, her ne maksatla olursa olsun parasal veya parasal olmayan menfaatler de dahil olmak üzere herhangi bir şey karşılığında veya karşılıksız olarak, Taraflar’ın rakibi olan veya üçüncü şahıs konumundaki herhangi bir kişi,
2 Şirket veya kuruma verilmemesini, paylaşılmamasını, çoğaltılarak dağıtılmamasını, veri aktarım sistemleri marifetiyle erişim hakkının sağlanılmamasını sağlamakla yükümlüdür.
3. Gizli Bilgiyi Alan, kendisine Bilgiler ifşa edilecek çalışanlarının, gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli her türlü tedbiri alacak ve bu çerçevede yazılı prosedürlerini oluşturacaktır.
4. Taraflar arasında mektup, faks, teleks, elektronik posta, disk vb. yollarla yapılan yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen Bilgiler gizlilik kapsamındadır.
5. Gizli Bilgiyi Alan kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Gizli Bilgiyi Veren’in gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Gizli Bilgiyi
Alan ancak zorunlu hallerde ve işi gereği Bilgileri, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendine bağlı çalışan diğer kişilere verebilir ancak Bilgiler’in gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerini aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
6. Bilgiler, ifşa edildiği tarihte, aleni olarak yayınlanmış, Gizli Bilgiyi Alanın veya kamuoyunun bilgisi dahilinde ise ya da daha sonra Gizli Bilgiyi Alanın bu sözleşmeyi ihlali dışında bir yolla kamuoyuna ifşa edilmiş ise, bu bilgiler için işbu sözleşmeden doğan gizlilik hükümleri uygulanmayacaktır.
7. Gizli Bilgiyi Alan, Bilgiler’i, sadece ilgili İş’nin sonuçlandırılabilmesi için kullanacak, bu amaç dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak ya da ifşa etmeyecektir.
8. Aksi açık bir şekilde yazılı olarak belgelenmedikçe, bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, Bilgiler ya da Bilgiler’in kullanımı ile ilgili olarak Gizli Bilgiyi Alan’a bir hak, lisans, izin ya da yetki verildiği şeklinde yorumlanamaz.
9. Gizli Bilgiyi Alan, ifşa edilen Bilgiler’den yazılı olanların orijinallerini, kopyaları ve özetlerini, sözlü olarak ifşa edilen Bilgiler’in bütün yazılı dökümleri ve notlarını, elektronik ortamda saklanan Bilgiler’in ise tüm kopyalarını ve bu çerçevede kayıtları içeren tüm belgelerini, Gizli Bilgiyi Veren’in yazılı talebi üzerine derhal (ve her halükarda en geç 3 gün içerisinde) Gizli Bilgiyi Veren’e iade edecek ya da Gizli Bilgiyi Veren’in yazılı talimatı üzerine imha edecek / kayıtlarından silecektir.
10. Gizli Bilgiyi Alan, işbu sözleşmede düzenlenmiş olan gizlilik yükümlülüğünü ihlal edilmesi nedeniyle Gizli Bilgiyi Veren’in doğrudan ya da dolaylı olarak ya da gelecekte maruz kalabileceği her türlü zararları tazmin edecektir. Gizli Bilgiyi Alan, ayrıca, işbu sözleşme çerçevesinde tanımlanan gizliliğin ihlali durumunda sözleşme bedelinin %10 ( Yüzde On ) tutarı kadar cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
11. Gizli Bilgiyi Alan, Bilgiler’in işbu sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Gizli Bilgiyi Veren’e durumu bildirmekle yükümlüdür.
12. Gizli Bilgiyi Alan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmak, faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla uygun şekilde yürütmek yükümlülüğü altındadır. İşbu başlık altında yer alan tanımlar bakımından 6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeleri esas alınacaktır. Uygun olduğu ölçüde, kişisel veri kavramı özel nitelikli kişisel verileri de kapsamaktadır.
13. Gizli Bilgiyi Alan işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri doğrultusunda eldeettiği/edeceği, hiçbir kişisel veriyi sözleşme amacının dışında (“Kişisel Veri”) kullanmayacak, toplamayacak, işlemeyecek, arşivlemeyecek ve gerek yurt içi gerekse de yurtdışındaki hiçbir kişi veya kuruma aktarmayacaktır.
14. Gizli Bilgiyi Alan; Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun bir biçimde sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul eder.
15. Gizli Bilgiyi Alan, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
16. Gizli Bilgiyi Veren tarafından Sözleşme kapsamında “özel nitelikli kişisel verilerin” paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu veriler Gizli Bilgiyi Alan tarafından niteliklerine uygun bir şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacaktır.
17. Gizli Bilgiyi Veren’in, Gizli Bilgiyi Alan’dan kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlar Gizli Bilgiyi Alan’a rücu edilecek ve ilk yazılı talepte tüm ferileri ile birlikte Gizli Bilgiyi Veren’e ödenecektir.
18. İşbu sözleşme, İş kapsamındaki iş ilişkisi devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacak ve her halükarda Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesinden itibaren beş yıl müddetle devam edecektir.
19. Eğer işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar bu hükümleri sözleşmenin amacına uygun benzeri, uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve işbu sözleşmenin bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her halükarda, bu tür bir aykırılık ya da uygulanamazdık, sözleşmenin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da geçerliliğini etkilemeyecektir.
20. Bu sözleşme ve ekleri, Taraflar arasında olan, mevzuuyla ilgili anlaşmanın tamamını oluşturur ve önceki tüm anlaşmaları feshederek yerine geçer. Bu sözleşme, ancak Taraflar’ın karşılıklı imzaları ile ve bu sözleşmeye referans verilmek suretiyle yazılı olarak değiştirilebilir.
21. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal edildiğinin iddia edilmemesi ya da bu konuda ilgili tarafça yapılabilecek bir feragat, bir sonraki ihlal için feragat teşkil etmeyeceği gibi ihlal edilen hükmün geçerliliğini de etkilemez. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal edildiğinin iddia edilmemesi, (açık yazılı bir feragat olmadıkça) ilgili tarafın bu sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan haklarını daha sonra kullanmasına engel teşkil etmez.
22. Taraflar, giriş kısmında belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri, iadeli, taahhütlü mektup ile yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) işgünü içinde ihbar edeceklerdir. Bu ihbarın yapılmasına kadar tüm bildirimler ilgili tarafın belirtilen son tebligat adresine yapılacak ve bildirim söz konusu tarafa ulaşmamış olsa dahi geçerli bir bildirim gibi sonuç doğuracaktır.
23. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
23 madde ve dört sayfadan müteşekkil işbu sözleşme, Taraflar’ın yetkili temsilcileri tarafından, iki nüsha olarak Taraflar adına __.__.______ tarihinde imza edilmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR